ZAINTERESOWANE STRONY

W dniu 9 grudnia 1974 r. Zgromadzenie Ogólne NZ zaleciło na wniosek Egiptu i Iranu ustanowienie strefy bezatomowej w regionie Bliskiego Wschodu. Założenia te nie mogły zostać zrealizowane ze względu na stanowisko Izraela oraz innych popie­rających go państw, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych. W na­stępnych latach Zgromadzenie Ogólne ONZ wielokrotnie powra­cało do tej sprawy, podejmując wiele uchwał wzywających zainteresowane strony do podjęcia przedsięwzięć zmierzających do realizacji zgłoszonych propozycji. W jednej z ostatnio przyję­tych rezolucji czytamy m. in.:„uznając, że ustanowienie strefy bezatomowej na Bliskim Wschodzie mogłoby w sposób istotny umocnić pokój i bezpieczeń­stwo międzynarodowe, wzywa wszystkie bezpośrednio zainteresowane strony do poważnego rozważenia przedsięwzięcia praktycznych i pilnych kroków niezbędnych dla realizacji propozycji ustanowienia strefy bezatomowej na Bliskim Wschodzie, zgodnie z odpowiednimi rezo­lucjami Zgromadzenia Ogólnego oraz jako środek na rzecz po­parcia tego celu, prosi wszystkie zainteresowane kraje o przy­stąpienie do Układu o nierozprzestrzenianiu broni atomowej.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.