UKŁAD SIŁ W ORGANIZACJI

2 listopada 1972 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych po­twierdziła, a nawet uściśliła sformułowanie Deklaracji, uchwala­jąc przez Zgromadzenie Ogólne NZ rezolucję określającą kolo­nializm jako groźbę dla pokoju. Przeciwko tej rezolucji głosowało 5 państw (Francja, Portugalia, RPA, Stany Zjednoczone i Wiel­ka Brytania).Te dokumenty mogły zostać uchwalone przez ONZ w rezulta­cie poważnych zmian, jakie zaszły w stosunkach międzynarodo­wych i w samej ONZ w wyniku przystąpienia do tej organizacji wielu nowo powstałych państw na byłych obszarach kolonialnych zależnych. W ten sposób zmienił się zasadniczo układ sił w tej organi­zacji, dzięki czemu mogła ona skuteczniej niż dotychczas podej­mować skomplikowane kwestie tych obszarów oraz zagwaran­tować tym krajom należne im miejsce w życiu społeczności mię­dzynarodowej.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.