TYPOWY REŻIM

Proklamowanie w 1948 r. tzw. Republiki Ko­reańskiej w Seulu, typowego neokolonialnego reżimu, było mo­żliwe wyłącznie dzięki poparciu i zaangażowaniu Stanów Zjed­noczonych po stronie koreańskiej prawicy społecznej. Utworzony wkrótce w Phenianie rząd Koreańskiej Republiki Ludowo-Demo­kratycznej powstał na gruncie działających od 1945 r. lokalnych organów przedstawicielskich o charakterze lewicowym i repre­zentował autentyczny ruch narodowowyzwoleńczy w tym kraju. Konflikt, jaki uwidocznił się między tymi dwoma ośrodkami wła­dzy na Półwyspie Koreańskim, nie miał więc początkowo cha­rakteru konfliktu międzynarodowego. Kiedy 25 czerwca 1950 r. doszło do wymiany ognia na 38 równoleżniku, oznaczało to po­czątek wojny domowej, ponieważ po obu stronach linii frontu stali wyłącznie Koreańczycy, a żadna ze stron walczących nie uznawała istnienia dwóch państw koreańskich.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.