RÓŻNY PRZEBIEG NA RÓŻNYCH KONTYNENTACH

Można stwierdzić zatem, że proces dekolonizacji przebiegał róż­nie na rozmaitych szerokościach geograficznych. Przyniósł on da­leko idące rezultaty w skali globalnej. Są nimi: likwidacja systemu kolonialnego oraz wzrost roli nowo powstałych państw na forum międzynarodowym, zwłaszcza w ONZ. Ważnym akcentem pro­cesu dekolonizacji było uchwalenie przez Zgromadzenie Ogólne NZ 14 grudnia 1960 r. Deklaracji o Przyznaniu Niepodległości Krajom i Narodom Kolonialnym . W dokumencie tym potwier­dzono prawo wszystkich narodów do samookreślenia, ustanowie­nia według własnego uznania statusu politycznego, w jakim pra­gną żyć, proklamowano prawo do swobodnego rozwoju gospodar- czego, społecznego i kulturalnego.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.