PRZYJĘTY UKŁAD

Układające się Strony zobowiązują się także, że nie będą bezpośrednio lub pośrednio albo w jakikolwiek inny sposób za­chęcały lub upoważniały do udziału w dokonywaniu doświadczeń, używaniu, wytwarzaniu, produkowaniu, posiadaniu lub kontro­lowaniu jakiejkolwiek broni nuklearnej”. Postanowienia te zostały zatwierdzone przez rezolucje Zgro­madzenia Ogólnego ONZ. Na mocy przyjętych ustaleń powo­łana została do życia Agencja do Spraw Zakazu Broni Nukle­arnej w Ameryce Łacińskiej wyposażona w daleko idące prero­gatywy. Układ ten został przyjęty przytłaczającą większością głosów członków ONZ, w tym krajów rozwijających się, bez głosów sprzeciwu. Strefa bezatomowa w Ameryce Łacińskiej po­zostaje do dzisiaj efektywnie funkcjonującym systemem uzna­wanym przez wszystkie zainteresowane państwa oraz respekto­wanym przez Stany Zjednoczone i ZSRR.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.