PODEJMOWANE REZOLUCJE

W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych w podejmo­wanych rezolucjach i postanowieniach kraje „trzeciego świata” pozostały w zasadzie wierne stanowisku, jakie od samego po­czątku zajmowały w ONZ w sprawach rozbrojenia i zakazu uży­cia broni atomowej. Nie wynika jednak bynajmniej z tego, że opowiadając się generalnie za realizacją zasad pokojowego współ­istnienia, rozbrojenia i przeciwko broniom masowej zagłady, sta­nowisko tych państw było jednoznaczne. W rzeczywistości cha­rakteryzowało je daleko idące zróżnicowanie w sprawach szcze­gółowych oraz ledwie dostrzegalne różnice będące wynikiem od­zwierciedlania się w ich stanowisku szczególnych interesów wła­snych bądź też zewnętrznych powiązań politycznych czy też rea­lizowanych założeń doktrynalno-ideologicznych.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.