ORGANIZACJA PAŃSTW AMERYKAŃSKICH

„Organizacja Państw Amerykańskich, pragnąc wprowadzić j w życie zasady, na których jest zbudowana, i wypełnić swe zobowiązania regionalne, wynikające z Karty Narodów Zjednoczonych, oświadcza, że podstawowe jej zadania są następujące:umacnianie na kontynencie pokoju i bezpieczeństwa,zapobieganie przyczynom ewentualnych trudności i zapew­nienie pokojowego załatwiania sporów, mogących wyniknąć po­między państwami-członkami Organizacji,organizowanie wspólnej akcji tych państw w przypadku agresji,dążenie do rozwiązania zagadnień natury politycznej, praw­nej i gospodarczej, które mogłyby powstać pomiędzy nimi,popieranie, w drodze wspólnej akcji, ich rozwoju gospo­darczego, społecznego i kulturalnego”.W okresie, gdy Azja i Afryka objęte zostały falą dekolonizacji politycznej OPA pozostawała dość skutecznym instrumentem od­działywania Stanów Zjednoczonych na kraje Ameryki Łacińskiej, przeciwdziałając rozwojowi ruchów postępowych, antyimperiali- stycznych i emancypacyjnych.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.