Kategoria: Kraje rozwijające się

W LATACH DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ

W latach drugiej wojny światowej i bezpośrednio po jej zakoń­czeniu nastąpiła silna aktywizacja ludności afroazjatyckiej, pow­stało wiele partii politycznych, związków zawodowych i innych organizacji społecznych, stawiających sobie za zadanie w pierw­szym okresie istnienia nie tyle cele niepodległościowe, ile pro­fesjonalne, kulturowe itp. Z chwilą zakończenia działań wojen­nych miliony ludzi powróciło do swoich wiosek, wnosząc do nich znajomość innego otaczającego ich świata, wiele nowych umie­jętności technicznych i organizacyjnych, a także elementy świa­domości społecznej i politycznej związanej z faktem życia w za­leżności politycznej i ekonomicznej od świata zewnętrznego.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.

GRUPA LUDNOŚCI

Ta grupa ludności i wywodzący się z niej działacze niepodległoś­ciowi i rewolucyjni odegrali ważną rolę w działaniach politycz­nych i partyzanckich podejmowanych w wielu państwach bez­pośrednio po zakończeniu wojny na rzecz uzyskania autonomii bądź pełnej samodzielności politycznej. W czasie wojny nastąpił również w wielu krajach kolonial­nych i zależnych rozwój sił wytwórczych. Było to rezultatem zwiększonych potrzeb na surowce strategiczne oraz żywność ze strony państw biorących udział w tej wojnie. Jeśli chodzi o Afry­kę, to w niektórych krajach tego kontynentu podjęto w latach wojny budowę nowych zakładów produkcyjnych, linii komunika­cyjnych, przeniesiono część maszyn z Europy. Poczynione zosta­ły pierwsze działania zmierzające do uprzemysłowienia tych ob­szarów.. Zostały one podjęte w warunkach przymusu wojennego, niejednokrotnie wbrew interesom burżuazji krajów kolonialnych.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.

W WYNIKU DZIAŁAŃ

W wyniku powyższych działań i im podobnych uległy przys­pieszeniu procesy rozwarstwienia społecznego oraz rozwój sił wytwórczych w wielu krajach kolonialnych i zależnych. W nie­których zaś państwach, zwłaszcza Azji Południowo-Wschodniej, subkontynentu indyjskiego, Bliskiego Wschodu i Afryki Północ­nej przyspieszeniu uległ proces kształtowania się rodzimej i proletariatu.Odmiennie przedstawiała się sytuacja w Ameryce Łacińskiej, która niemal w całości była niepodległa, pozostając jednakże od dziesiątków lat podporządkowana pod względem ekonomicznym i w dużym stopniu politycznym potężnemu sąsiadowi z północy — Stanom Zjednoczonym W. Próby podejmowane przez niektóre ko­ła polityczne Ameryki Łacińskiej w latach wojny zmierzające do częściowego uniezależniania się od Stanów Zjednoczonych przy­niosły jedynie ograniczone rezultaty, natomiast przyspieszeniu uległ proces rozwoju gospodarczego tych państw, towarzyszącej mu polaryzacji społecznej oraz wzrostu świadomości politycznej szerokich rzesz ludności.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.

NA PODSTAWIE ROZWAŻAŃ

Na podstawie powyższych rozważań można stwierdzić, iż ukształtowane zostały nowe warunki historyczne sprzyjające pod­jęciu na obszarach zależnych walki o niepodległość i likwidację kolonializmu Wraz z zakończeniem drugiej wojny światowej powstały za­tem nowe warunki międzynarodowe, w których walka z kolonia­lizmem mogła liczyć na powodzenie. Wojna osłabiła pozycje czołowych mocarstw kolonialnych. Państwa „Osi” (Niemcy, Wło­chy, Japonia) wojnę przegrały. Takie państwa zwycięskie jak m. in. Wielka Brytania, Francja, Belgia kończyły wojnę w sta­nie ogromnego wyczerpania gospodarczego i finansowego zadłu­żenia wobec zagranicy, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, które w okresie powojennym wysunęły się na czoło świata kapitalis­tycznego.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.