Kategoria: Kraje rozwijające się

GRUPA KRAJÓW

Powstanie grupy krajów rozwijających się w ONZ było re­zultatem dekolonizacji. Trwała ona z różnym nasileniem mniej więcej do początku lat sześćdziesiątych, albowiem już wówczas system kolonialny na większości obszarów kuli ziemskiej został faktycznie zlikwidowany. Nie oznaczało to co prawda ostatecz­nego zakończenia stanu podporządkowania i zależności wielu kra­jów „trzeciego świata” od wielkich metropolii kolonialnych i kół międzynarodowego kapitału, tym niemniej tworzyło zupełnie nową sytuację w światowym układzie sił. W historii XX wieku było to trzecie tego typu pod względem swojej ważności wyda­rzenie po pierwszej wojnie światowej i zwycięstwie Wielkiej Rewolucji Październikowej w Rosji, a także zmian wywołanych w światowym układzie sił w wyniku zakończenia drugiej wojny światowej.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.

PROCES DEKOLONIZACJI

Proces dekolonizacji trwał zatem dość krótko, mniej więcej około piętnastu lat, podczas gdy mający miejsce w przeszłości proces podporządkowania kolonialnego poszczególnych obszarów w Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej rozciągał się na całe stu­lecia . Na politycznej mapie świata pozostało jeszcze wiele en­klaw kolonializmu i politycznej zależności, ale sam system ja­ko taki z historycznego punktu widzenia przeszedł już do histo­rii . O    tym, że proces dekolonizacji przebiegał dość szybko za­decydowało wiele czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Pierwsze z nich związane były przede wszystkim z całokształtem procesów społeczno-politycznych, ekonomicznych i ideologicznych, które miały miejsce na obszarach pozaeuropejskich w latach dru­giej wojny światowej.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.

NA KONTYNENCIE EUROPEJSKIM

Wojna ta rozgrywała się przede wszyst­kim na kontynencie europejskim, ale jednocześnie działania wo­jenne Japonii, Niemiec hitlerowskich i Włoch wciągnęły w wir wydarzeń wojennych większość krajów kontynentu azjatyckie­go. Również Afryka, na terytorium której ścierały się wpływy walczących stron, nie pozostawała na uboczu rozgrywających się wydarzeń. Działania wojenne spowodowały ważne konsekwencje ekonomiczne, częściowo również polityczno-ideologiczne dla państw Ameryki Łacińskiej, w tym czasie od blisko stu lat już nie­podległych. Wojna przyspieszyła wzrost’ świadomości społecznej i naro­dowej ludności zamieszkującej kolonie i obszary zależne, zaś państwa biorące w niej udział korzystając ze środków masowej informacji, zwłaszcza radia, prowadziły szeroką kampanię pro­pagandową na rzecz uzyskania poparcia ludności zamieszkującej te obszary bądź jej neutralności.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.

NIEZALEŻNIE OD SKUTKÓW POLITYCZNYCH

Niezależnie od doraźnych skut­ków politycznych działalność ta rozbudziła zainteresowania poli­tyczne również wśród tych ludów, które dotychczas nie przeja­wiały zbyt wielkiego zainteresowania problematyką walki o nie­podległość i nie podejmowały działań organizacyjnych dla wszczę­cia tej walki. W działaniach militarnych drugiej wojny światowej brały również bezpośredni udział dziesiątki milionów azjatów i afry- kanów, którzy właśnie wówczas po raz pierwszy zetknęli się z nowoczesną techniką i współczesnym sprzętem wojskowym. Wielu z nich zetknęło się po raz pierwszy z życiem zupełnie odmiennym od tego, jakie dotychczas wiedli w swoich rodzin­nych wioskach zagubionych w dżungli bądź głębi interioru.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.