Kategoria: Geografia turystyki Polski

WYŻYNA MAŁOPOLSKA

Obok wybrzeża, pojezierzy i gór znaczenie turystyczne ma także pas,wy­żyn. Właściwie, jedyny region, turystyczny w tym pasie stanowi Wyżyna Małopolska-i-to niecała. Ruch turystyczny koncentruje się, w Górach Świętokrzyskich i w paśmie. Jury,Krakowsko-Częstochowskiej. Na pozostałym obszarze wyżyny odwiedzane bywają tylko pojedyncze miejsco­wości lub obiekty o wyróżniających się walorach.Spośród omawianych siedmiu wielkich regionów turystycznych, Wy­żyna Małopolska jest turystycznie najsłabiej zagospodarowana, przypada na nią tylko około”2%~miejscnbćlegowyćh kraju (uwzględniając także Kraków i Częstochowę około 3,4%). Wskazuje to na niską ocenę jej wa­l orów przy wyborze-lokalizacji ośrodków wczasowych.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.

WALORY WYŻYNY MAŁOPOLSKIEJ

Brak tu przede wszystkim zbiorników wodnych, a rzeki są częściowo zanieczyszczone. Nie­dostateczne jest zalesienie tego obszaru, a lasy skupiają się przeważnie tam, gdzie brak innych walorów. Głównymi walorami Wyżyny Małopolskiej są: urozmaicona rzeźba te­renu, zwłaszcza w Górach Świętokrzyskich, formy skalne, jaskinie, lasy i   rezerwaty przyrodnicze oraz liczne zabytki, w tym również z dziedziny historii techniki. Są to walory sprzyjające raczej turystyce krajoznawczej i    świątecznej niż urlopowej. Duży udział turystyki świątecznej wynika , z sąsiedztwa Krakowa, aglomeracji górnośląskiej, Częstochowy, Radomia. i_miast-w-dolinie-Kanuennęj a także centralnego położenia-Kielc~w~tym regionie. Turystyce krajoznawczej sprzyja przebieg głównych szlaków komunikacyjnych, które przecinają Wyżynę Małopolską, np. w drodze z War­szawy do Krakowa.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.

OMAWIANY REGION

Omawiany region turystyczny obejmuje tylko środkową, turystycznie bardziej atrakcyjną część Wyżyny Małopolskiej. Stanowi ona około 5% powierzchni kraju i obejmuje woj. kieleckie oraz częściowo sąsiednie wo­jewództwa: częstochowskie,’ katowickie, krakowskie, tarnobrzeskie i ra­domskie. Na tym obszarze wyróżniają się 3 mniejsze rejony turystyczne, skupiające większość ruchu i obiektów turystycznych: Jura Krakowsko-” -Częstochowska, Góry Świętokrzyskie i Zagłębie Staropolskie. Poza nimi znajduje się Niecka Nidziańska i nadwiślański pas Wyży-^ ny Kielecko-Sandomierskiej. Walory wypoczynkowe tych~obszarów są skromnefleży tu natomiast~wiele miejscowości historycznych o wartoś­ciowych zabytkach.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.

NAJBOGATSZE ZABYTKI

W Niecce Nidziańskiej: takimi miejscowościami są: Jędrzejów z dawnym opactwem cystersów i muzeum Przypkowskich (m. in. duży. zbiór zegarów-słonecznych), Pińczów z licznymi zabytkami sa­kralnymi, Wiślica z gotycką kolegiatą i odsłoniętymi fragmentami star­szych budowli romańskich oraz wiele innych. Tu znajdują się również uzdrowiska Busko Zdrój i Solec Zdrój ze źródłami siarczano-słonymi, re­zerwaty roślinności stepowej fkraśu gipsowego (Skorocice).  Dalej na wschód najciekawszymi miejscowościami są Szydłów z za­chowaną dużą częścią obwarowań miejskich i Ujazd z ruinami olbrzymie­go zamku Krzyżtopór. Ośrodkiem wypoczynkowym jest Golejów nad Czar­ną. Najbogatszym w zabytki miastem Wyżyny Kieleckoj-Sandomierskięj  jest leżący nad Wisłą Sandomierz, w ostatnich latach odnowiony i zabez­pieczony przed zawaleniem się.

Cześć jestem Jacek i moją wielką pasją jest podróżowanie, lubię odwiedzać rożne miejsca na świecie i poznawać nowych ludzi. Byłem już w wielu miejscach w Europie, w planach na najbliższy rok jest zwiedzenie Ameryki Południowej. Mam nadzieje, że moje wpisy przypadną Ci do gustu i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej.